Willem Alexanderhof in Julianadorp gaat vierde fase in

JULIANADORP Het Willem Alexanderhof gaat de vierde fase in. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt. Het bestemmingsplangebied is globaal gelegen achter de bestaande bebouwing ten zuiden van de Schoolweg (nummers 62 tot en met 74), de Koningsbrink in het zuiden en de Fakkelgras in het oosten.

Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van maximaal 62 grondgebonden woningen in de twee uitwerkingsgebieden aan de noordzijde van Willem-Alexander Hof, met de daarbij behorende wegen en groen.

Stedenbouwkundig is er aansluiting gezocht bij de bepalingen van het thans geldende bestemmingsplan 'Julianadorp Oost 2011' en de bepalingen die gelden voor het gebied. Zo blijven het woningenaantal, de goot- en bouwhoogte gelijk als die mogelijk waren op grond van dat plan.

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is als basis het bestaande ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijke niveau gebruikt. Daarnaast is de bestaande situatie in de toelichting opgenomen evenals de milieuaspecten en de juridische planopzet. Voor de verschillende bestemmingen in het plangebied zijn regels opgesteld.

Het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen sinds 27 november gedurende een periode van zes weken ter inzage. Kijk hiervoor op www.ruimtelijkeplannen.nl