• BDUmedia

Weer meer afval ingezameld in gemeente Den Helder

DEN HELDER De Helderse huishoudens hebben nog nooit zoveel plastic afval ingezameld als in het tweede kwartaal van 2018. Er werd 279 ton PMD (plastic, blik en drinkpakken) ingezameld, een toename van twintig procent. Dit blijkt uit de 2e kwartaalrapportage van HVC over de afvalinzameling in Den Helder.

De frequentiewisseling in Den Helder begin 2017 van restafval- en plasticinzameling is niet geruisloos voorbij gegaan en de invoering van een nieuw afvalinzamelingssysteem, reeds uitgerold in Julianadorp, had de nodige aandacht.

Met de uitgifte van de container voor plastic in de overige wijken van gemeente Den Helder (Julianadorp heeft dit al) wordt door HVC en de gemeente Den Helder verwacht dat het volume van het ingezamelde PMD-afval nog meer zal toenemen.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 is de hoeveelheid restafval in Den Helder iets gestegen met 5,2 procent. Deze stijging valt te verklaren door de aansluiting van de laagbouw in Julianadorp op ondergrondse verzamelcontainers voor restafval per 1 maart 2018 en ongewenst dumpgedrag, met name in Doorzwin, maar ook de economische groei in Nederland. De gemeente neemt met betrekking tot het dumpen in Doorzwin maatregelen. Gemeentebreed blijk het tonnage fijn huishoudelijk restafval schommelen rond de 1000 ton per maand.

MEER GFT Qua GFT 'groen'-afval werd er in het tweede kwartaal van 2018 vijf procent meer ingezameld vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Op dit moment hebben de gemeente en HVC de focus op het voorkomen van de in gewicht zwaarste afvalcomponent in het restafval (etensresten).

Net als in het eerste kwartaal van dit jaar, werd ook in het tweede kwartaal weer meer papier en karton ingezameld. Ten opzichte van 2017 is in het tweede kwartaal van 2018 16 ton meer glas ingezameld, goed voor een stijging van 6,9 procent. Samen met Nedvang en HVC zijn in 2017 door de gemeente de blinde vlekken qua glasinzameling in beeld gebracht en zijn er extra containers geplaatst. Deze inzet heeft tot goede resultaten geleid.

TEXTIEL ZORGENKINDJE Ofschoon de hoeveelheid ingezameld textiel via de verzamelcontainer eenzelfde beeld laat zien als het tweede kwartaal van 2017, blijft deze wijze van inzameling nog steeds een zorgenkindje. De reden hiervoor is dat er nog geregeld afkeur van textiel plaatsvindt door vervuiling of vocht en het uiteindelijk toch nog in de verbrandingsoven belandt. 
Medio 2018 zijn een aantal hotspots qua verontreiniging gecontroleerd en zijn er waarschuwingen c.q. boetes uitgedeeld. Dit jaar wordt bekeken of deze wijze van inzameling nog steeds rendabel is. 

De hoeveelheid textiel via zakken ingezameld door Rataplan is ongeveer gelijk gebleven en blijft nog steeds een probaat middel vindt gemeente Den Helder. Wel is er overleg om deze wijze van inzameling prominenter onder de aandacht van de inwoners te brengen.

De gemeente Den Helder is zeer verheugd over het grof huishoudelijk afval dat de inwoners zelf naar het afvalbrengstation brengen. De cijfers geven aan dat er 130 ton meer grof afval, gescheiden, is aangeboden. Dit afval wordt voor een groot deel hergebruikt en krijgt een nieuwe bestemming of toepassing. Ook het aantal bezoeken aan het afvalbrengstation is met 3800 toegenomen naar 37.329 bezoekers in één kwartaal. De verruimde openstelling, tussen de middag en vrijdagmiddag, zal hieraan ook debet zijn.

VERMINDERING In 2017 heeft Den Helder met betrekking tot de vermindering van het restafval en materiaalhergebruik een enorme stap gezet. De voorzichtige tendens is dat deze positieve ontwikkeling in 2018 kan worden doorgezet, maar dat de sprong die in 2017 is gemaakt, stapjes zullen zijn in 2018 en volgende jaren. De gemeente blijft echter onverminderd streven naar een, ook in 2018, vermindering van het aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner. Dit getal stond in 2017 op 218 kg.