• Hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap start eerste maaironde: de veiligheidsronde

NOORDKOP Het hoogheemraadschap maait sinds half mei in drie rondes de bermen langs zo'n 1400 kilometer aan wegen, fietspaden en wegsloten. Het maaien gebeurt voor de verkeersveiligheid; voor vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. Waar het verantwoord is voor de verkeersveiligheid, houden we de bermen bloemrijk, aldus Hollands Noorderkwartier in een persbericht.

Het maaien van de bermen gebeurt in drie rondes. De eerste is de zogenoemde 'veiligheidsronde', waarin het waterschap één meter aan weerszijde van de wegverharding maait. Deze ronde duurt nog tot 1 juni. Rondom kruispunten maait het schap de hele berm voor een goed zicht op het kruisingsvlak. Aansluitend maait Hollands Noorderkwartier in twee ronden van zes weken wel de hele berm. Deze tweede en derde maaironde duren van 1 juni tot 15 juli en van 24 augustus tot 1 oktober. Onder normale omstandigheden moet twee keer volledig maaien voldoende zijn, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maait het hoogheemraadschap extra.

Maaien gaat machinaal. 'Technisch maaien' doet het waterschap op plekken met een relatief geringe natuurwaarde, plekken waar de berm smal is, waar veel bomen staan en kabels zijn ingegraven. Het is een snelle kostenbesparende maaimethode. Het gras wordt na het maaien geklepeld (gekneusd), waardoor het beter en sneller verteert.

Daarnaast doet het waterschap aan 'natuurtechnisch maaien' in bermen met een grotere natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat er bijzondere planten staan. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt. Het gaat vaak om bermen die breder zijn dan vijf meter. Deze manier van maaien en afvoeren, stimuleert de biodiversiteit. Ook heeft het hoogheemraadschap drie proefvakken met geringe natuurwaarden waar het onderzoekt of door natuurtechnisch te maaien de natuurwaarde verhoogd kan worden. Onder andere de Belkmerweg in de gemeente Schagen.