• George Stoekenbroek

Formateur Huibers: Den Helder is ziek

DEN HELDER Nadat afgelopen week is gebleken dat er onvoldoende vertrouwen was tussen de verschillende raadsfracties die betrokken waren bij de formatie van een nieuwe coalitie heeft formateur Huibers afgelopen maandag zijn eindverslag gepresenteerd. Dit verslag heeft als sub-titel mee gekregen: Den Helder is ziek.

Bernard Fritzsche

Formateur Huibers heeft in alle gesprekken telkens een driedeling aangehouden: duiding van de verkiezingsuitslag vanuit het perspectief van de partij; de inhoudelijke speerpunten en 'no go area's' en vraag naar de wenselijke politieke samenstelling van een college.

Er blijkt volgens Huibers een sterke behoefte te bestaan aan het veranderen van de bestuurscultuur. Er is een breed gedeeld gevoel om de verbinding met de inwoners van de stad te herstellen, de sfeer van 'wij' tegen 'zij' in de Raad te doorbreken en een cultuur van samenwerken in plaats van tegenwerken te realiseren. Vanwege het feit dat Beter voor Den Helder en CDA de winnaars van de verkiezingen zijn en de gewenste verandering in hun programma hadden staan is het begrijpelijk dat zij het voortouw zouden nemen.

Voor wat betreft de inhoudelijke punten is Huibers opgevallen dat met alle partijen (nog)nauwelijks is gesproken over de richting van de ontwikkeling, maar vooral over de verhouding tussen de uitvoeringsorganisaties enerzijds en het politieke bestuur en de Raad anderzijds. Er bestaat een sterke behoefte aan méér grip en politieke sturing, aan meer democratische legitimiteit. Niemand wil uitvoeringsorganisaties ontmantelen en terugbrengen in de ambtelijke organisatie, niemand wil de politiek op de stoel van de uitvoering, maar de huidige verhouding wordt als onwenselijk ervaren. Het verdient aanbeveling in een inhoudelijk akkoord niet alleen afspraken te maken over de richting van de ontwikkelingen, maar ook over de wijze waarop de sturing in de toekomst moet worden georganiseerd.

Het is Huibers verder gebleken dat er sprake is van een aanhoudend geruchtencircuit en een sfeer van zwartmakerij, die ernstig afbreuk doen aan de zakelijkheid van het debat. Hierbij merkt hij op dat de lijsttrekker van de grootste partij zakelijke belangen heeft en een inhoudelijk discussie daarover heeft met de gemeente. In principe hoeft daar helemaal niets mis mee te zijn. Daarentegen in deze specifieke situatie worden door voor- en tegenstanders te pas en te onpas oneigenlijke argumenten gebruikt. Ter bescherming van iemands positie is het verstandig hierover helderheid te verschaffen.

Ten aanzien van de samenstelling van het College merkt hij op dat de winnaars van de verkiezingen het motorblok zouden moeten vormen aangevuld met twee landelijke en twee lokale partijen.

Tor slot concludeert Huibers dat de bestaande bestuurscultuur, de breed gevoelde behoefte om meer balans aan te brengen in de verhouding tussen uitvoering en bestuur, het ervaren gebrek aan democratische legitimiteit, het aanhoudende geruchtencircuit en de sfeer van zwartmakerij, die ernstig afbreuk doen aan de zakelijkheid van het debat, de politieke instabiliteit van vele jaren, gevoegd bij de grote uitdagingen waar Den Helder voor staat de problemen voor Den Helder zeer ernstig maken. Huibers heeft in zijn betoog voor de zes partijen aan wie hij mondeling rapporteerde gezegd dat Den Helder ziek is.

Met de constatering dat Den Helder ziek is schaart deze formateur zich in de rij van bekende deskundigen als Prof Tops(2004), Prof Asselbergs en Jos Feijtel ea. Zij kwamen allemaal in de afgelopen jaren tot diezelfde conclusie. Met die constatering ben je er echter niet. Huibers stelt voor dat Beter Voor Den Helder en het CDA elkaar nog eens diep in de ogen moeten kijken om te bezien of ze met elkaar kunnen komen tot een stabiele coalitie die echt de veranderingen wil en kan bewerkstelligen, die ze hebben uitgesproken. Gelezen de rapportages van voornoemde deskundigen uit de afgelopen jaren moeten we ons echter afvragen of dit gesprek de stabiele coalitie zal opleveren die het ziekteproces tot staan weet te brengen.