• De Markermeerdijken.

    Mark EKer

Besluiten Provinciale Staten 8 oktober

REGIO Een motie van de VVD, D66, het CDA en de PvdA over het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken, werd aangenomen. Een motie van GroenLinks, de PvdD, de SP en 50PLUS om drie maanden langer de tijd te nemen voor het bespreken van bezwaren en alternatieven bij de versterking van de Markermeerdijken, haalde het niet.

Tijdens een interpellatiedebat kwam de vraag aan de orde of PS door Gedeputeerde Staten (GS) niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de reactie van het adviesorgaan ICOMOS op de plannen voor aanleg van de verbinding A8-A9 en de gevolgen voor de Stelling van Amsterdam. Een motie van wantrouwen van GroenLinks, CU-SGP en de SP werd gesteund door de PVV en 50PLUS, maar haalde geen meerderheid. Het debat is terug te zien op de website van de provincie.

Een amendement van de PvdD om geen budget beschikbaar te stellen voor de planuitwerkingsfase voor de Duinpolderweg en de planfase verbinding A8-A9 haalde geen meerderheid. Een motie van de VVD, D66, het CDA en de PvdA over het concretiseren van de doelstelling om met de Metropoolregio Amsterdam de top drie te bereiken als economische regio, haalde het wel. Een motie om middelen naar de algemene reserve te laten vrijvallen die die vrij zijn gekomen als gevolg van het regeerakkoord (motie 110), haalde geen meerderheid. Ook een motie van de PvdD om geen vergunning te verlenen aan NUON voor het bouwen van nieuwe biomassacentrales zolang het klimaatakkoord niet uitgewerkt is, haalde het niet. Een motie van de CU-SGP en GroenLinks over een onderzoek naar financiële ruimte voor een fietstunnel bij de Linschotenlaan in Hilversum, werd aangehouden.

PS besloten om € 2 miljoen toe te voegen aan subsidiebudget voor warmtetransitie en alternatieven voor gas. Daarnaast besloten PS tot uitbreiding met € 25 miljoen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. PS stelden de begroting en werkplan 2019 van de Metropoolregio Amsterdam vast. Verder stelden zij vast het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten; de Wijzigingen begroting 2018 en 2019 gemeenschappelijke regeling Waddenfonds; de Zienswijze op resultaatbestemming 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek; de Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD Noord-Holland Noord; de Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode 15 maart en het Reglement van Orde werkzaamheden jury Ribbius Peletier penning.

Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.