Raad in winterslaap gesust door College

18-12-2018, 11:51 | Lezersnieuws | Bernard

 

Raad in winterslaap gesust door College

Afgelopen maandag is de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar 2018 gehouden. De vergadering stond wegens de verhindering van de burgemeester onder leiding van raadslid H. Krul (CDA) de ambitieuze benjamin en plv. voorzitter van de gemeenteraad. De vergadering leverde echter weinig politiek debat op. Alleen de aankoop door de gemeente van gronden t.b.v. de verbetering van de liquiditeitspositie van Port of Den Helder leverde wat politiek gesteggel op. Ondanks de koudwatervrees waagde de meerderheid van de Raad de sprong in het financieel ongewisse diepe. Volgens partijen zou deze stap nodig zijn in verband met de verwachte investeringen als gevolg van de energietransitie en de renovatie van de KM.

In de afgelopen commentaar reeks heb ik u bijgelicht bij het gemeentelijk begrotingsproces. Ik heb betoogd dat met de vaststelling van de begroting door de gemeenteraad een onwettig besluit is genomen. De begroting en meerjarenraming waren namelijk niet structureel en reëel in evenwicht. Dit heeft erin geresulteerd dat de Raad bij de provinciaal toezichthouder tekst en uitleg moest komen geven teneinde te voorkomen dat onze gemeente onder financieel toezicht zou komen. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er in de laatste raadsvergadering een aanvullend raadsvoorstel lag. Het ingediende raadsvoorstel heeft de misleidende titel gekregen: het sluitend maken van het meerjarenperspectief. De titel dekt namelijk de wettelijke lading niet.

Het is namelijk goed vast te stellen dat de Raad volgens de gemeentewet verplicht is toe te zien dat de begroting in evenwicht is. De gemeenteraad kan hiervan afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Van deze wettelijke mogelijkheid is bij het aanvullende raadsvoorstel gebruik gemaakt omdat het evenwicht in 2022 wordt bereikt. Hiermee voldoen begroting en meerjarenraming marginaal aan de eisen van de wet. De gemeenteraad moet zich daarbij verder realiseren dat een opschuivend perspectief (ieder jaar opnieuw een meerjarenraming met uitsluitend in het derde jaar weer evenwicht) niet acceptabel is voor de toezichthouder.

Het is schokkend om te constateren dat geen enkele raadsfractie ter vergadering woorden heeft gewijd aan de ernstige situatie waarin de gemeentelijke financiën ondanks het aanvullende raadsvoorstel nog steeds verkeren. Je mag als gemeente nog zoveel ambities hebben het valt en staat met een duurzaam financieel fundament. Voor 2019 ev geldt dat van een dergelijk fundament geen sprake is. Hier zou het toch eerder over moeten gaan dan over een defecte lift of de deelname van de raad aan NLDoet.